Monday, November 19, 2007

FLORA - Song for the Bride, sung at the time of Ross

Kai borem naum tujem flora, Bardezant ghanv tujzo arpora.
Mai pai tuca kortat kazaru, kortat kazaru, saxtint rai ambora -2

Novi dekun tum okolu, man ghalun chol gho tum sokolu
Noureagher bitor sortatana, bitor sortana uzvem ghal pamvolu...2

Maim gharant korta zalear kamu, maim tem aum kortam mhunn sangu
Magir ti ghavant sangteli, ghavant sangteli bori munnon sunnu - 2

Maim tuca korta zalear doxi, ghovak sangonakai kexi
Sodanch tum kadd gho patience, kadd gho patiecensa fuddark borem bhogxi...2

Ghovachi mai assot thor gharan, chodd bonvonkai lokale dharan
Na thor tujeo kexi thi sangot, kexi ti sangot, bhonvon akhea vaddean...2

Sogleank diun borem utoru, kor tuzo boro ghorsounsaru
Chollak zau go toearu zau gho toear voronk ietolem motoru....2

Konkani - Happy Birthday Song

Dis tujea zolmacho, dis vhodde khoxecho
Happy Birthday mhunnon ugdas kortaum tuzo

Sorgar kor anjeamcho, sad ghaltat borea ieneancho
Sounsar chear disancho, hasson khellon sarcho

Fudar tuzo choddom, ontreg tuje vaddom
Pest pidda pois poddom, tujem sukh urom.

Rup tujem anjeachem, kalliz chodd mogachem
Deva Bapan aplem bessaum tujer ghalchem

Zolmacho dis tuzo,
Hasson khellon sodanch sarcho

zolmacho dis tujo